Žaidimo taisyklės

Reklaminio žaidimo „Laimėk kelionę į Disneylandą ir kitus prizus“ taisyklės


1. Žaidimo organizatorius yra UAB „Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko, įmonės kodas: 152833635, PVM kodas: LT528336314, adresas: B. Sruogos g. 7, Birštonas (toliau tekste – Užsakovas).

2. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką.

3. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Užsakovo ir Organizatoriaus darbuotojus, taip pat kitus asmenis, tiesiogiai susijusius su žaidimo organizavimu, bei jų šeimos narius. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis šių taisyklių.

4. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.

5. Žaidimo prekės – mineralinis vanduo „Akvilė KIDS“ 0,5L.

6. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. Birželio 10 d. iki 2022 m. Rugpjūčio 29 d. (imtinai).

7. Žaidimo prekių įsigijimas iki arba po 7. punkte nurodyto laikotarpio nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

8. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizus, nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. Rugpjūčio 29d., reikia rasti LAIMINGĄ etiketę. Laimingos etiketės yra  TRIJŲ TIPŲ :

  • Laminga etiketė Nr 1.

  • Laminga etiketė Nr 2.

  • Laiminga etiketė Nr. 3.

9. Radus laimingą etiktę Nr. 1 , www.akvile.lt reikia užregistruoti savo vardą, pavardę, el.paštą, adresą, tel. numerį. Pasirinkus momentinio prizo punktą įkelti kokybišką, aiškią etiketės nuotrauką, bei serijos numerio, kuris randasi viršuje buteliuko, nuotrauką.

10. Radus laimingą etiktę Nr. 2 , www.akvile.lt reikia užregistruoti savo vardą, pavardę, el.paštą, adresą, tel. numerį. Pasirinkus momentinio prizo punktą įkelti kokybišką, aiškią etiketės nuotrauką, bei serijos numerio, kuris randasi viršuje buteliuko, nuotrauką.

11. Radus laimingą etiktę Nr. 3, reikia surasti tokių 10 ir www.akvile.lt užregistruoti savo vardą, pavardę, el.paštą, adresą, tel. numerį. Pasirinkus „Kelionė į Disneyland“ prizo punktą įkelti kokybiškas, aiškias laimingų etikečių nuotraukas. Ši registracija yra galoimybė dalyvauti rugpjūčio 30d. Organizuojamą laimėtojo rinkimą. Laimėjimas – kelionė visai šeimai į Disnaylandą. Laimėtojas bus renkamas burtų keliu.

Rinkti bei registruoti laimingas Disneyland etiketes galima tiek kartų, kiek norima. Kuo daugiau kartų registruojamasi – tuo didesnė tikimybė, kad burtų keliu būsite išrinktas kaip laimėtojas. Buteliukus su laimingomis Disneland etiketėmis PRIVALOMA išlaikyti iki žaidimo pabaigos (2022.08.29) , nes laimėtojas, turės pateikti juos kaip įrodymą. Nepateikus buteliukų su laimingomis etiketėmis – laimėtojas bus renkamas iš naujo.

Registracija dalyvavimui Žaidime yra nemokama. Registracijos anketoje būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir el. paštą. Asmens duomenys, pateikiami registracijos metu, yra būtini siekiant užtikrinti registracijų unikalumą, išvengti registracijų dubliavimosi, identifikuoti Žaidimo laimėtojus, informuoti apie laimėtus prizus.

Dalyvaujant Žaidime ,Disneyland kelionei laimėti, užsiregistravusio dalyvio buteliukai su laimingomis etiketėmis privalo būti saugojamas iki laimėtojo paskelbimo – 2022 m. rugpjūčio  30d. Dalyviui laimėjus, buteliukus su laimingomis etiketėmis reikės atsiųsti, kaip įrodymą, neišsaugojus ar nepateikus laimingų buteliukų, laimėtojas bus renkamas iš naujo.

12. Viena laiminga etiketė Nr. 1 ir Nr.2 suteikia momentinį prizą, ją registruoti galima tik vieną kartą.

13. Laiminga etiketė Nr. 3 (Disneyland). 10 Disneyland etikečių gali būti registruojama tiek kartų, kiek norisi. Kuo daugiau reistruoji – tuo didesnė tikimybė būti burtų keliu ištrauktam kaip laimėtojui.

14. Žaidimo prizų fondą sudaro 2000vnt. Momentinių prizų bei kelionė šeimai į Disneylandą :

  • Lipdukų knygelė – 1000vnt. -  prizo vertė – 5eur.
  • Medžiaginis Akvilė KIDS maišas – 1000vnt. – prizo vertė – 10Eur.
  • Kelionė šeimai į Disnaylandą. Prizo vertė priklausys, nuo šeimos sudėties.


15. Žaidime numatytas 1 laimėtojo nustatymas, kuriame dalyvauja pagal 12 punkto sąlygas gautos dalyvių registracijos.

Laimėtojų nustatymo metu ištraukiama 2 papildomi rezerviniai laimėtojai tam atvejui, jei pirminis atsitiktinės atrankos būdu nustatyti laimėtojas negalėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime teisėtumo arba nepateiktų surinktų laimingų etikečių su buteliukais.

Rezerviniai laimėtojai įrašomi į laimėtojų nustatymo protokolą, tačiau viešai neskelbiami. Rezerviniams laimėtojams teisė gauti prizą suteikiama ta eilės tvarka, kuria jie ištraukiami.

16. Laimėtojo nustatymo dieną laimėtojų sąrašas bus paskelbiamas internetinėje svetainėje www.akvile.lt bei vanduo_akvile instagram profily.

Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai - paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, arba el. laišku, siunčiamu el. paštu, nurodytu registruojantis.

17. Laimėtojai gali patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 865551163 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: 865551163 ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2022 m. Rugojūčio 29d.  Po šios dienos prizai nebebus įteikiami ir pereis Užsakovo nuosavybėn.    

Kad gautų Disneylan prizą, laimėtojas turi pateikti Akvilė KIDS buteliukus su laimingomis Disneyland etiketėmis. 

Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti laimingų etikečių - prizas nėra išduodamas.

Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, atsiimti prizą gali tik vienas iš jo tėvų ar teisėtų globėjų.

18. Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.

Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos laimėtojo išlaidos, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

19. Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

20. Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, kurios atsiranda Žaidimo dalyviams nesilaikant šių Žaidimo taisyklių.

Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo  proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių registracijos metu pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

21. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Organizatoriui paštu arba el. paštu. Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2022 m. Rugsėjo 1 d., teisinės galios nebeturi.

22. Bet kuris Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą Organizatoriui paštu arba el. paštu, nurodant Žaidimo pavadinimą.

23. Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodomos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.

Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.akvile.lt arba telefonu 865551163, arba el. paštu: [email protected]

24. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas Žaidimą, t. y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.